Jawność jako wymóg

Przesłanki Odpowiedzialności W Prawie Karnym

W pracy ujęto instytucję ekstradycji w ujęciu szeroko rozumianego prawa karnego ze szczególnym uwzględnieniem regulacji procesowych. Zaprezentowano wyniki badań empirycznych obejmujących analizę.

Reforma Prawa Karnego

Praca odzwierciedla aktualne po nowelizacji procedury z i aspekty prawa karnego formalnego także prawa policyjnego realizowanego w wstępnym postępowaniu przygotowawczym, efektywnej i skutecznej materializacji funkcji wykrywczej (wdrożenia czynności operacyjno-wykrywczych) i funkcji dowodowej (dział V KPK w obszarze zasad transformacji procesowej materiału na rzecz uprawdopodobnienia sprawstwa zarzucanego czynu) oraz ostatecznego wymogu procesowej weryfikacji zgromadzonego materiału w toku procesu kontradyktoryjnego na rozprawie głównej przed sądem (popierania przez oskarżyciela wizji aktu oskarżenia) w celu udowodnienia oskarżonemu czynu (orzeczenia o winie i karze), względnie jego uniewinnienia po zastosowaniu normy in dubio pro reo (konieczności wypłaty od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia pokrzywdzonemu za skutki i następstwa obrazy poprzez organy ochrony prawnej prawa dowodowego). Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i wszechstronne ujęcie procedury karnej, uwzględniające wchodzącą w życie lipca nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Nie odchodząc od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormowania, literaci przedstawiają zasady i treści postępowania w sposób umożliwiający czytelnikom poruszanie się w ustawicznie zmienianej procedurze, przyswojenie umiejętności pracy ze sprawą karną, niezależnie od wprowadzanych modyfikacji procesowych i dominującej polityki karnej. Opracowanie zważa nowy model procesu karnego zmierzający w odniesieniu do jego większej kontradyktoryjności. Pozycja zwracana jest do żaków kierunków bezpieczeństwa wewnętrznego, prawa i administracji, w który sposób też do funkcjonariuszy organów postępowania przygotowawczego, w tym m.in. Policji i Straży Granicznej. Do rąk Czytelnika trafia jedenaste a w zasadzie pierwsze w nowym składzie autorskim wydanie doskonałego artykuła akademickiego. Jego autorami są obecnie: Stanisław Waltoś profesor nieodpłatny Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, członek PAN i PAU. Autor kilkuset pracy z obszaru prawa i procesu karnego, historii prawa i kultury. Piotr Hofmański profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, przełożony Katedry Postępowania Karnego tej uczelni, sędzia Sądu Najwyższego. Autor kilkuset pracy z obszaru prawa i procesu karnego również problematyki ochrony praw człowieka. Czytelnik znajdzie w pracy tło historyczne i prawnoporównawcze, w jaki sposób tak jak warstwę empiryczną, wzbogacone o odesłania do praktyki, najnowsze dostępne dane statystyczne także katalog rzeczowy –ilustrowane niezmiennie dowcipnymi rysunkami Szymona Kobylińskiego. Zachowano układ artykuła i jej konwencję. Bogate zestawienia literatury umożliwiają pogłębienie omawianych tematów. Wykład zważa wszystkie ostatnie zmiany polskiej procedury karnej, razem z wprowadzeniem w formie Aneksu do noweli, jaka zostanie uchwalona w r., a wejdzie w życie

Czytaj więcej
Image

System Penitencjarny Postpenitencjarny

Część to rzeczowy komentarz jeśli chodzi o postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj.: postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego. Każdy rozdział w części I i II zakończony został przeglądem orzecznictwa, który obejmuje złączenie tez orzeczeń w największym stopniu znamienitych na rzecz danego zagadnienia. Część III to wzorów pism procesowych związane z postępowaniem dowodowym (m.in. wniosek o mianowanie biegłego, wniosek o eksperyment procesowy, zażalenie na kontrolę rozmów, wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, wniosek o wydanie werdyktu skazującego i wymierzenie określonej kary innymi słowy środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, pisemna odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw oraz apelacja). Prezentowana praca: radcom prawnym i adwokatom na skutek praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych dodatkowo pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym, aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem, aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do trafnego uzyskiwania zawodu, będzie przydatna zarówno sędziom, prokuratorom także referendarzom sądowym, obejmuje wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień. W publikacji z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat -. Prezentacja aktualnego stanu prawnego zważa także zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podniesienia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jakże i zmiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu również inkwizycyjności postępowania karnego, a podobnie zmiany odnoszące się do procesu karnego, wynikające z dokonanych w ciągu ostatniego roku wielu nowelizacji innych aktów prawnych, w tym ustaw Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze i innych. Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych oraz toku procesu karnego artykuł zawiera:- wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,- krótkie casusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,- spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.Artykuł z postępowania karnego jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych dodatkowo osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być wartościowa tak jak dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, mecenasów i radców prawnych chcących przyłączyć swoją wiedzę odnośnie do aktualnego (po zmianach z lat -) modelu procesu karnego.

Czytaj więcej
Image

Prawomocność Części Orzeczenia

Postępowanie karne. Dynamika materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego poprzez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV przedstawia wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór przypadków związanych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych również przystępne peryfraza najważniejszych zagadnień procesu karnego. Zbiór ten powinien być znaczącą pomocą dydaktyczną na rzecz studentów poznających złożoną problematykę procesową. Stanowi uzupełnienie wykładu również artykuła, utrwalając w oparciu o konkretne przykłady zasób wiedzy niezbędne z punktu widzenia wymagań egzaminacyjnych. Autorami opracowania są pracownicy Katedry Postępowania Karnego WPiA UAM, a jednocześnie dydaktycy dobrze znający potrzeby żaków w tym zakresie. W obecnym wydaniu zeszytu zauważać powinno się wielgachny wkład młodszych pracowników Katedry dodatkowo doktorantów. Tak wówczas ta pomoc dydaktyczna powstała siłami całego zespołu Katedry. Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, tak aby jej procesowe aspekty ustanowić tematem tej artykułu, gdyby nie należący do mnie wkład w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. Unternehmensstrafrecht und organisierte Kriminalitat im europaischen Kontext, które odbyło się na Uniwersytecie w jenie (Niemcy) w dniach października r. W ostatnim piętnastoleciu w wielu państach Europy kontynentalnej dewiza sociates delinquere non potest (universitas deliquere non potest) ustapiła miejsca zasadzie przeciwnej, uznającej zdolność podmiotu zbiorowego do popełnienia przestepstwa i ponoszenia odpowiedzialności karnej bądź quasi-karnej za przestepstwo popełnione z jego działalnością. Piśmiennictwo posługujące się nazwą przestępstwo podmiotu zbiorowego bądź przestępczość podmiotu zbiorowego. Pojęcia te są przez poszczególnych autorów rozmaicie definiowane. Do pewnego stopnia jest to wynikiem róznic co do założeń koncepcji odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przyjmowanych przez poszczególnych przedstawicieli doktryny.

Czytaj więcej
Image

Umorzenie Absorpcyjne Polskim

Artykuł z zarysu procesu karnego w dużej mierze nawiązuje do poprzedniego. Artykuł nadal opiera się na dotychczasowych założeniach ukształtowanych z myślą o pierwszym wydaniu z Kolejne wydanie znanego i lubianego poprzez żaków artykuła akademickiego stanowiącego wykład postępowania karnego. Omówienie tła historycznego i prawnoporównawczego, analiza warstwy empirycznej, odesłania do praktyki, najświeższe dostępne dane statystyczne, a również bogate zestawienia literatury także katalog rzeczowy umożliwiają pogłębienie przedstawianych tematów. Ozdobą artykułu są niezmiennie dowcipne rysunki Szymona Kobylińskiego. Wykład zważa wszystkie ostatnie zmiany polskiej procedury karnej szczególnie nową instytucję europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych, obowiązującą od II r., dodatkowo przemiany odnoszące się do procedury karnej wprowadzone ustawą z XII o Sądzie Najwyższym, które weszły w życie IV roku. Stan prawny artykułu Proces posłuszny zarys systemu to kwietnia r. Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo tematykę związaną ze sporządzaniem i wnoszeniem apelacji przez oskarżyciela publicznego w postępowaniu karnym. Prezentowana praca zawiera komentarz pożyteczny oraz wzory pism procesowych. Autor wyjątkowo skupił się na aspektach apelacji, które decydują o jej poprawności formalnej również skuteczności. Czwarte wydanie komentarza do postępowania odwoławczego, sprawdzonej w nauce do egzaminu zawodowego z postępowania karnego na aplikacjach prawniczych. Artykuł składa się z dwóch części. Pierwsza z nich zawiera: klasyczny podartykułowy komentarz do przepisów k.p.k., wybór najważniejszych orzeczeń ze wskazaniem dominującej linii orzeczniczej, wykaz kodeksów powiązanych z komentowanym artykułem, schematy ułatwiające zrozumienie zasad postępowania odwoławczego. W drugiej części w suplemencie umieszczono wzory i przykłady konstruowania zarzutów oraz wzory poszczególnych elementów apelacji opatrzone szczegółowym komentarzem. Autor analizuje w ujęciu praktycznym i dostosowanym do przemian w procedurze karnej w latach przepisy regulujące postępowanie odwoławcze. Szczególny napór kładzie na wyjaśnienie kwestii budowy środka odwoławczego (apelacja, zażalenie) i wymogów co dotyczy jego treści. Skuteczność stawiania zarzutów odwoławczych naświetla z perspektywy zmiany modelu postępowania rozpoznawczego polegającej na odstąpieniu od zwiększonej kontradyktoryjności (wprowadzonej od r.) i przywróceniu zwiększonej inkwizycyjności, przy zachowaniu zwiększonej apelacyjności postępowania odwoławczego. W publikacji Postępowanie odwoławcze w kwestiach karnych.

Czytaj więcej
Image

Usługi

Apelacja oskarżyciela Artykuł

Apelacja oskarżyciela jest to pozycja ujmująca całościowo problematykę zwi�...

Apelacja Postępowaniu Karnym

Artykuł, w którym całościowo przedstawiono problematykę podstawowego śr...

Apelacje procesie karnym

Artykuł, dzięki której w praktyczny i przystępny sposób poznasz i przyswoi...

Aplikacja

Kończysz studia i zdajesz na aplikację prawniczą ? A może przygotowujesz si�...

Bezwzględne przyczyny odwoławcze

Problematyka bezwzględnych przyczyn odwoławczych wzbudzała i nadal wzbudza wi...

Apelacja procesie karnym

Artykuł dla aplikantów jak i praktyków prawa...

Najnowsze artykuły

 • Istota i pragnienie coachingowego stylu

  Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice w stosunku do profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – modelowanie kultury dialogu i otwartości, kultury.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Coaching | Komentarze: 0


 • Upadłość i warunkowe umorzenie

  Upadłość i warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w poprzednio w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy jakże wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Prawo | Komentarze: 0


 • Umowa co obejmuje umowa deweloperska do wszystkich osób

  Umowa - co obejmuje umowa deweloperska do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, jakkolwiek też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podwyższenia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też dla pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat kupna i sprzedaży nieruchomości.
  Dodany: 2020-06-25 | Kategoria: Inne | Komentarze: 0


Skontaktuj się z nami

W celu skontaktowania się z nami wypełnij i wyślij formularz.