Świadczenie Postojowe Ile Razy Można Otrzymać W Tarcza

art

Dodany: 2020-05-21 Kategoria: Prawo pracy

świadczenie postojowe ile razy można otrzymać w Tarcza antykryzysowa przewiduje pomoc na rzecz samozatrudnionych. Zgodnie z jej zapisami w związku z przestojem spowodowanym epidemią koronawirusa samozatrudnieni mogą opierać się świadczenie postojowe. Zapomoga ta wypłacana będzie poprzez ZUS. Czy każdy samozatrudniony otrzyma pomoc? W jakiej kwocie? Wyjaśniamy w artykule. Świadczenie postojowe dla kogo? Do tej pory w toku aktualnych artykułów przedsiębiorcy, jacy w związku ze wzrostem zachorowalności na COVID-19 spotkali się z trudnościami finansowymi, mogli skorzystać z: odroczenia terminu płatności składek, układu ratalnego, umorzenia należności składek. Jak wprzódy wiadomo, omawiane rozwiązania są niewystarczające. Dlatego Tarcza antykryzysowa wprowadza pomoc w postaci świadczenia czy świadczenie postojowe przysługuje studentom postojowego na rzecz w najwyższym stopniu zagrożonych, czyli na rzecz osób: prowadzących działalność gospodarczą, opłacających składki same za siebie; wykonujących pracę na podstawie: umowy agencyjnej, umowy-zlecenia, innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące umowy zlecenia; umowy o dzieło. Świadczenie postojowe mogą przyjąć osoby zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak są: obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej lub obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji Szwajcarskiej. prawo pobytu innymi słowy prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo cudzoziemcami, którzy prawnie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie warunki trzeba spełnić, ażeby otrzymać świadczenie postojowe? Przede wszystkim świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie koronawirusa wystąpił przestój w prowadzeniu działalności. Będzie ono skierowane do ww. osób, wyłącznie podczas gdy nie posiadają one innego tytułu do ubezpieczeń społecznych. W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą świadczenie postojowe w całkowitej wysokości przysługuje w sytuacji, gdy: nie zawiesiła ona aktywności gospodarczej oraz jeżeli przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o świadczenie postojowe był: niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc o przynajmniej 15% dodatkowo nie wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł); zawiesiła ona działalność gospodarczą po 31 stycznia 2020 r.