Prawo Rodzinne Małoletni I Pokrewieństwo

art

Dodany: 2020-05-22 Kategoria: Prawo

Prawo rodzinne małoletni i pokrewieństwo i powinowactwo (pochodzenie dziecka, stosunki między rodzicami a dziećmi, przysposobienie) do art. 617–127 KRO także połączonych z nimi regulacji KPC to dokładny sposób omawiająca problematykę pokrewieństwa i powinowactwa uregulowaną w tytule II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi bardzo specyficzny dział prawa cywilnego. Jest to zbiór norm prawnych regulujących majątkowe i niemajątkowe stosunki wśród małżonkami i krewnymi, a zarówno układy wynikające z kurateli, opieki i przysposobienia. Głównym źródłem prawa rodzinnego i opiekuńczego jest Kodeks rodzinny i opiekuńczy uchwalony w 1964 r., który od tej chwili był wielokrotnie nowelizowany. Ponadto materia związana z prawem rodzinnym i opiekuńczym jest uregulowana w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej również w innych licznych aktach ustawowych, owszem w przepisach prawa międzynarodowego. Analiza katalogu typowych spraw wchodzących w profil prawa rodzinnego skłania do wniosku, że praktycznie każdy obywatel co najmniej raz w życiu uczestniczy w sprawie z tej dziedziny. W wielu przypadkach tylko radca prawny może udzielić wszechstronnej, kompetentnej pomocy. Uwzględniając zarówno dodatkowe aspekty procedur prawa rodzinnego, np. ich związek ze sprawami podatkowymi lub biznesowymi. Ustawą, na której w głównej mierze opiera się Komentarz jest kiedy prawo do renty rodzinnej ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dziennik Ustaw z 2017 r. poz. 682). Artykuł porusza m.in. następujące kwestie: pochodzenie dziecka – macierzyństwo, ojcostwo; układy między rodzicami a dziećmi – władza rodzicielska, piecza zastępcza, kontakty z dzieckiem; przysposobienie. Mnogość spraw rodzinnych i opiekuńczych odbywa się przed sądami powszechnymi. W pewnych przypadkach wyjście sądowa jest konieczna do osiągnięcia określonego rezultatu i nie ma związku z jakimkolwiek sporem. Jest w ten sposób np. w przypadku przysposobienia (adopcji), czyli przyjęcia do własnej rodziny osoby obcej, co musi być poprzedzone postępowaniem sądowym. Podobnie do przeprowadzenia rozwodu konieczne jest złożenie pozwu o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód. Nie ma przy tym znaczenia ewentualny fakt, że oboje małżonkowie są zgodni co dotyczy rozwiązania małżeństwa i nie chcą orzekania o winie rozpadu małżeństwa.