Prawomocność Części Orzeczenia


Postępowanie karne. Dynamika materiały do konwersatoriów. Zeszyt IV jest kontynuacją wydawanego poprzez Katedrę Postępowania Karnego Wydziału Prawa i Administracji UAM w Poznaniu cyklu opracowań do nauki procesu karnego. Zeszyt IV przedstawia wybór materiałów do zajęć konwersatoryjnych z postępowania karnego. Zawiera wybór przypadków związanych z dynamiką postępowania karnego, tez orzeczeń sądów powszechnych i Sądu Najwyższego, przykłady pism procesowych również przystępne peryfraza najważniejszych zagadnień procesu karnego. Zbiór ten powinien być znaczącą pomocą dydaktyczną na rzecz studentów poznających złożoną problematykę procesową. Stanowi uzupełnienie wykładu również artykuła, utrwalając w oparciu o konkretne przykłady zasób wiedzy niezbędne z punktu widzenia wymagań egzaminacyjnych. Autorami opracowania są pracownicy Katedry Postępowania Karnego WPiA UAM, a jednocześnie dydaktycy dobrze znający potrzeby żaków w tym zakresie. W obecnym wydaniu zeszytu zauważać powinno się wielgachny wkład młodszych pracowników Katedry dodatkowo doktorantów. Tak wówczas ta pomoc dydaktyczna powstała siłami całego zespołu Katedry. Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych nie wydała by mi się na tyle interesująca, tak aby jej procesowe aspekty ustanowić tematem tej artykułu, gdyby nie należący do mnie wkład w polsko-niemieckim kolokwium naukowym nt. Unternehmensstrafrecht und organisierte Kriminalitat im europaischen Kontext, które odbyło się na Uniwersytecie w jenie (Niemcy) w dniach października r. W ostatnim piętnastoleciu w wielu państach Europy kontynentalnej dewiza sociates delinquere non potest (universitas deliquere non potest) ustapiła miejsca zasadzie przeciwnej, uznającej zdolność podmiotu zbiorowego do popełnienia przestepstwa i ponoszenia odpowiedzialności karnej bądź quasi-karnej za przestepstwo popełnione z jego działalnością. Piśmiennictwo posługujące się nazwą przestępstwo podmiotu zbiorowego bądź przestępczość podmiotu zbiorowego. Pojęcia te są przez poszczególnych autorów rozmaicie definiowane. Do pewnego stopnia jest to wynikiem róznic co do założeń koncepcji odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, przyjmowanych przez poszczególnych przedstawicieli doktryny.