System Penitencjarny Postpenitencjarny


Część to rzeczowy komentarz jeśli chodzi o postępowania dowodowego (komentarz do części szczególnej KPK) tj.: postępowania przygotowawczego, postępowania przed sądem I instancji, postępowania odwoławczego. Każdy rozdział w części I i II zakończony został przeglądem orzecznictwa, który obejmuje złączenie tez orzeczeń w największym stopniu znamienitych na rzecz danego zagadnienia. Część III to wzorów pism procesowych związane z postępowaniem dowodowym (m.in. wniosek o mianowanie biegłego, wniosek o eksperyment procesowy, zażalenie na kontrolę rozmów, wniosek o odpłatne wydanie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, wniosek o wydanie werdyktu skazującego i wymierzenie określonej kary innymi słowy środka karnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, pisemna odpowiedź na akt oskarżenia, prywatny akt oskarżenia, wniosek o sprowadzenie dowodów rzeczowych na salę rozpraw oraz apelacja). Prezentowana praca: radcom prawnym i adwokatom na skutek praktycznym wskazówkom ułatwi skuteczne zgłaszanie wniosków dowodowych dodatkowo pomoże uniknąć najczęstszych błędów popełnianych w postępowaniu dowodowym, aplikantom adwokackim, radcowskim zapewni fachowe przygotowanie się do występowania przed sądem, aplikantom sądowym umożliwi przygotowanie się do trafnego uzyskiwania zawodu, będzie przydatna zarówno sędziom, prokuratorom także referendarzom sądowym, obejmuje wyselekcjonowane orzecznictwo przyporządkowane do komentowanych zagadnień. W publikacji z postępowania karnego przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat -. Prezentacja aktualnego stanu prawnego zważa także zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do podniesienia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jakże i zmiany o charakterze renowelizacyjnym, będące realizacją idei powrotu do zwiększonej roli sądu również inkwizycyjności postępowania karnego, a podobnie zmiany odnoszące się do procesu karnego, wynikające z dokonanych w ciągu ostatniego roku wielu nowelizacji innych aktów prawnych, w tym ustaw Kodeks karny, Prawo o ustroju sądów powszechnych, Prawo o prokuraturze i innych. Oprócz szczegółowej analizy najważniejszych instytucji karnoprocesowych oraz toku procesu karnego artykuł zawiera:- wzory najważniejszych pism procesowych i orzeczeń wydawanych w postępowaniu karnym,- krótkie casusy z rozwiązaniami ułatwiające czytelnikowi przyswojenie materiału wskazanego w tekście,- spis przydatnej literatury z zakresu postępowania karnego.Artykuł z postępowania karnego jest przeznaczona dla studentów prawa, aplikantów zawodów prawniczych dodatkowo osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje. Może być wartościowa tak jak dla praktyków: sędziów, prokuratorów, asesorów, referendarzy sądowych, mecenasów i radców prawnych chcących przyłączyć swoją wiedzę odnośnie do aktualnego (po zmianach z lat -) modelu procesu karnego.